نقشه سایت شبكه بهداشت و درمان تنگستان
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse تاریخچهتاریخچه
تاريخچه شبكه
تاريخچه شهرستان تنگستان
Collapse حوزه مديريتحوزه مديريت
رییس شبکه
معاون بهداشتی
ساختار سازماني شبكه
Collapse واحد هاي بهداشتيواحد هاي بهداشتي
بهداشت مدارس
مشاركت مردمي
بهبود تغذيه
بهداشت حرفه اي
سلامت خانواده
بهداشت دهان و دندان
آموزش سلامت
سلامت روان
واحد بهداشت محیط
آموزشگاه بهورزي
مبارزه با بيماريها
گسترش شبکه
نظارت‌برموادغذايي،آرايشي‌وبهداشتي
Collapse اداری مالیاداری مالی
امور اداری
حسابداري
كارگزيني
دبيرخانه
چاپ وتکثیر
امور عمومی
نقليه
مرکزبهداشتی درمانی شهری روستایی شهید رجایی اهرم
Collapse پایگاهها ومراکزبهداشتی درمانیپایگاهها ومراکزبهداشتی درمانی
Collapse مراکزبهداشتی درمانی شهری روستاییمراکزبهداشتی درمانی شهری روستایی
Collapse اهرماهرم
خانه بهداشت اشکالی محمدحاجی
خانه بهداشت بازویی
خانه بهداشت بنیان
خانه بهداشت جمالی
خانه بهداشت کناری
Collapse دلواردلوار
خانه بهداشت باشی
خانه بهداشت جایینک
خانه بهداشت علی آباد
خانه بهداشت محمدعامری
Collapse مراکزبهداشتی درمانی روستاییمراکزبهداشتی درمانی روستایی
Collapse آبادآباد
پایگاه بهداشتی آباد
خانه بهداشت چاه پیر
خانه بهداشت سمل جنوبی
خانه بهداشت گلنگون
Collapse شورکیشورکی
خانه بهداشت خیاری
خانه بهداشت شورکی
خانه بهداشت عالی حسینی
خانه بهداشت گلکی
Collapse بنه گزبنه گز
خانه بهداشت احمدآباد
خانه بهداشت باغک جنوبی
خانه بهداشت باغک شمالی
خانه بهداشت بنه گز
خانه بهداشت قباکلکی
Collapse پهلوانکشیپهلوانکشی
خانه بهداشت عالی چنگی
خانه بهداشت گورک سادات
خانه بهداشت گورک کله بندی
خانه بهداشت پهلوانکشی
خانه بهداشت گرگور
خانه بهداشت لیلک
خانه بهداشت چاه تلخ شمالی
خانه بهداشت چاه تلخ جنوبی
Collapse بوالخیربوالخیر
خانه بهداشت بریکان
خانه بهداشت بنجو
خانه بهداشت بوالخیر
خانه بهداشت گهی
خانه بهداشت رستمی
خانه بهداشت عامری
خانه بهداشت خورشهابی
خانه بهداشت سالم آباد
خانه بهداشت کری
خانه بهداشت کلات
Collapse پایگاه پایگاه
Collapse پایگاه بهداشتی پایگاه بهداشتی
دلوار
Collapse پایگاه اورژانسپایگاه اورژانس
بوالخیر
دلوار
گادوی
آباد
Collapse پایگاه مراقبت مرزیپایگاه مراقبت مرزی
بوالخیر
دلوار
روابط عمومي
حراست
Collapse انبارانبار
انبار کالا
انبار دارویی
نظارت بر درمان
مقالات
آلبوم تصاویر
فرم ها
اخبار و اطلاعيه ها
سامانه سلامت ايرانيان
راهنماي تلفن
تماس با ما
< >