مبارزه با بیماریها


شرح وظایف:

 • تامین واکسن ، سرم و داروهای مورد نیاز برنامه ها
 • آموزش و بازآموزی کارکنان واحدهای محیطی
 • گزارش گیری بیماری های واگیر از مراکز دولتی و خصوصی
 • پیگیری موارد گزارش شده تا حصول نتیجه نهایی
 • مراقبت و درمان بیماران شناسایی شده تا بهبودی
 • ارسال گزارش به سطوح بالاتر
 • هماهنگی درون بخشی و بین بخشی مورد نیاز برنامه ها
 • اطلاع رسانی گروه های هدف و عموم مردم
 • برگزاری کمیته و کارگروه ها
 • بازدید از واحدهای محیطی تابعه
 • محاسبه شاخص ها برنامه ها و ارائه پسخوراند به مراکز
 • نظارت بر فعالیت های آزمایشگاه های تابعه

 

 

فهرست بیماری هایی که توسط واحد پیشگیری و مبارزه با بیمارها پیش و مراقبت میشوند :

بیماری های واگیر شامل

 •  سل ، جذام ، پدیکلوز ، مالاریا ، بیماری های آمیزشی ،بیماری های منتقله از راهخون مانند ایدز و هپاتیت ،بیماریهای منتقله از راه آب و غذا مانند اسهال خونی ، وبا، بوتولیسم ، تیفوئید ، هپاتیت A و
 • بیماری های قابل پیشگیری با واکسن : دیفتری ، کزاز ،سیاه سرفه ،فلج شل حاد،سرخک ، هپاتیت B ، اوریون ،سل ، مننژیت  
 • بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان شامل : سالک ، تب مالت ، تب هایخونریزی دهنده ، کالاآزار ، هاری ، عفونت های بیمارستانی

 

بیماری های غیرواگیر شامل :

 • برنامه پیشگیری از برورز بتاتالاسمی ماژور
 • بیماری های قلبی و عروقی
 • فشارخون
 • دیابت
 • برنامه کم کاری تیروئید نوزادی
 • برنامه آسم و آلرژی
 • برنامه سوانح و حوادث خانگی و ترافیکی
 • برنامه بیماری های ژنتیک
 • سرطان ها

 

 


چارت سازمانی مبارزه با بیماریها
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >