بهداشت مدارس


شرح وظایف:

  • تکمیل شناسنامه بعلت دانش آموزان
  • بیماریابی در طول سال آموزشی
  • برگزاری مناسبتهای بهداشتی

چارت سازمانی بهداشت مدارس
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >