فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 21

12
شمارهعنوانتاریخ صدور
جذب خودروی استیجاری 1403/1/29
آگهی جذب بهیار 1403/1/15
آگهي جذب نیرو 1402/3/24
مزایده واگذاری مرکز دندانپزشکی شهر آباد 1402/3/21
مزایده واگذاری مرکز دندانپزشکی بنه گز 1402/3/21
مزایده واگذاری مرکز دندانپزشکی بوالخیر 1402/3/21
آگهی بکارگیری خودرو استیجاری 1402/3/9
آگهی بکارگیری خودروی استیجاری 1402/1/19
آگهی بکارگیری خودرو در قالب قرارداد خودروی استیجاری 1401/9/22
آگهی مزایده واگذاری کلینیک دهان و دندان زنده یاد دکتر علی نگین تاجی اهرم 1401/8/21
آگهي استخدام 1401/6/20
آگهی مزایده واگذاری واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت دلوار 1401/4/25
آگهی مزایده واگذاری کلینیک دهان و دندان زنده یاد دکتر علی نگین تاجی اهرم 1401/4/25
آگهي استخدام 1399/2/30
آگهي استخدام 1398/7/15
آگهي استخدام 1398/5/26
آگهي استخدام 1397/2/30
آگهی واگذاری کلینیک دندانپزشکی شبکه بهداشت و درمان تنگستان به بخش خصوصی 1397/2/23
طرح بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر(STEP) 1397/2/3
اطلاعیه جشنواره نشاط و سلامت 1396/12/19
12
 
< >