امور اداری


شرح وظایف:

  •  نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای واحدهای تحت پوشش کارگزینی،حسابداری،کارپردازی، امور عمومی، دبیر خانه ونقلیه
  • شرکت در جلسات وتهیه گزارشها
  • برنامه ریزی و نظارت برحضور وغیاب
  • برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین واحدها درخصوص تقسیم اضافه کار وماموریت
  • ارایه خدمات به گروههای هدف

چارت سازمانی امور اداری
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >