بهداشت دهان ودندان


شرح وظایف:

  • انجام خدمات دندانپزشکی درمراکز بهداشتی درمانی با تعرفه دولتی
  • ترمیم دندان 6دانش آموزان 12-6سال
  • آموزش بهداشت دهان ودندان به دانش آموزان
  • پایش وارزشیابی بهداشتکاران ودندانپزشکان

چارت سازمانی بهداشت دهان ودندان
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۵


برگشت>>

< >