مشارکت مردمی


شرح وظایف:

  • برگزاری جلسات آموزشی با حضور رابطین
  • برگزاری کارگاه برای مربیان رابطین
  • فعالیتهای مستمر در جهت جذب رابطین
  • برگزاری مناسبتهای بهداشتی باحضور رابطین

چارت سازمانی مشارکت مردمی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >