خانه بهداشت گورک کله بندی


شرح وظایف :
1-شناسایی جمعیت هدف برنامه بهداشتی
2-آموزش به جمعیت هدف
3-ارایه خدمت به جمعیت هدف
4-پیگیری ومراقبت
5-ثبت اقدامات انجام شده

 


چارت سازمانی خانه بهداشت گورک کله بندی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱۵۰


برگشت>>

< >