شهرستان تنگستان:همکاری کمیته امدادوشبکه درجهت کاهش سوء تغذیه کودکان نیازمند

28 امرداد 1396
سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تنگستان گفت:همکاری خوب ومستمری بین شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تنگستان درخصوص تغذیه کودکان نیازمندزیرپنج وجوددارد که نقش مهمی درارتقاءسلامتی این گروه سنی دارد. مهندس ایرج زنده بودی که درنشست بین کارشناسان کمیته امدادوکارشناسان شبکه سخن می گفت افزود:طرح حمایتی مشارکتی کودکان زیرپنج سال ماراقادرمی سازدتاشاهدکاهش چشمگیرسوءتغذیه کودکان نیازمند درشهرستان باشیم. وی اضافه کرد:درحال حاضرتعدادکودک دراین طرح دردوبخش مرکزی ودلوارتحت پوشش قراردارندوهرشش ماه یکبارحمایت تغذیه ای بصورت شارژکارت ویابن کالا دراختیارسرپرستان خانوارقرارمی گیردتاازسوء تغذیه کودکانشان جلوگیری شود. وی تاکید کرد:درصورتی که این کمک هامستقیما شامل بسته های غذایی باشدبهتراست وارائه آن بصورت شارژکارت ویابن کالا لازم است توام باآموزش به خانواده هاباشدتاهدف مورد نیازطرح راتامین نمایدوازاستفاده دیگری غیرازطرح جلوگیری شود.


   
تعداد بازدید:   ۳

چاپ خبر | ارسال به دیگران

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >